Visje, visje in het water.
Visje, visje in de kom.
Visje, visje, kan niet praten.
Visje, visje, draai eens om.

En dan komt er een hele grote ..

Walvis, Walvis in het water.
Walvis, Walvis in de zee
Walvis, Walvis kan niet praten
Walvis, Walvis mag ik mee !